Soru, stek ve Grlerinizi info@tablo.net.tr adresine ulatrabilrisiniz...
Kategoriler
Atatrk Tablolar
Kronolojik Srayla Hayat 1881 - Atatrk'n doumu 1893 - Askeri rtiyeye renci oluu 1899 - Harbiye'ye geii 1902 - Erkan- Harbiye'ye girii 1906 - drt arkadayla am'da gizli olarak "Vatan ve Hrriyet" adndaki cemiyeti kurmas ve ayn ylda Selanik'e geerek ayn cemiyetin ubesini amas 1907 - Askeri rtbesi kolaas oluu ve yine ayn yl iinde grevinin Makedonya'daki 3. Orduya nakli, Cemiyetinin Merkezi Selanik'te ttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlemesi 23 Temmuz 1908 - Yukardaki gizli ve siyasi faaliyetlerinin sonucu 2. Merutiyetin, padiah Abdulhamit'e kabul ve ilan ettirilmesi 13 Nisan 1909 - stibdat taraftarlarnn yeni rejime kar ayaklanmalar Rumeli'den bunlar bastrmak iin yola kan Hareket Ordusunun Kurmay Yzbakanlna deruhte etmesi ve bu ayaklanma da nemli bastrc rol oynamas 1911 - Trablusgarb savana itirak etmesi ve oradaki kuvvetlerimizin Kurmayln zerine almas. Bu arada rtbesinin binbala ykseltilmesi 24 Ekim 1912 - Balkan Savann balamas zerine stanbul'a dnmesi ve Bolayr'da toplanm olan kuvvetlerimizin hareket ubesi mdrlne tayin edilmesi 27 Ekim 1913 - Sofya Ataelikleri grevlerinin uhdesinde toplanmas bu arada rtbesinin yarbayla ykselmesi 2 ubat 1915 - Tekirda'da kurulmas kararlatrlan yeni bir tmenin komutanlna tayini. Onun tekil ettii ve 19. Tmen adn alan bu tmen anakkale savalarnda parlak baarlar gstermitir 1 Haziran 1915 - anakkale savalarnda gsterdii byk baarlardan dolay rtbesi albayla ykseldi 1 Nisan 1916 - anakkale savalar zaferlerimizle bittiinden Diyarbakr'daki kolordunun komutanlna tayin edilmitir. Oraya giderken de rtbesi generallie ykseltildi 6-7 Austos 1916 - Ruslarn Diyarbakr istikametindeki taarruzlarn krarak Bitlis ve Mu'u dman igalinden kurtard. Bu baars zerine 2. Ordu komutanlna atand. 31 Ekim 1918 - Mondros Mtarekesini mteakip Yldrm Ordular Grubu Bakomutanln devir almas. 16 Mays 1919 - Ac mtareke gnlerinin bir ksmn ok zgn olarak geirdii stanbul'dan 3. Ordu Mfettilii greviyle Bandrma vapuruyla geti. 19 Mays 1919 - Kurtulu Savann balang noktas olan Samsun'a kmalar. 21 Mays 1919 - Erzurum'daki 15.Kolordu Komutan Kazm Karabekir Paa ile temas etmesi 23 Mays 1919 - Ankara'daki 20. Kolordu Komutan Ali Fuat Paa ile temas etmesi 28 Mays 1919 - Trk Milletini igallere protesto iin mitingler yapmaya davet etmesi 3 Haziran 1919 - Dou vilayetlerinde bir Ermeni Hkmetinin kurulmas ve ngiliz himayesi fikirlerine muarz olduunu beyan etmesi 21 Haziran 1919 - Yurdun bamszln kurmak iin Trk Milletini kendisiyle birlikte almaya davet eden tarihi beyannameyi yaynlamas 8-9 Temmuz 1919 - Erzurum'dan askeri grev ve askerlik mesleinden istifa ettiini stanbul Hkmetine bildirmesi 23 Temmuz 1919 - Bakanln yapt Erzurum Kongresinde millet iradesine dayanan bir millet meclisiyle kuvvetini, gene millet iradesiyle oluan bir hkmetin kurulmas lzumunu ilk hedef olarak ilan etmesi. 4 Eyll 1919 - Sivas Kongresinde yurdun muhtelif blgelerinde kurulmu olan mdafaa cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti ad altnda birletirip btn millet kuvvetlerini bir elde idare etmek imkann salamas 11 Eyll 1919 - almalarn bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafndan seilen Temsil Heyeti Bakanlna getirilmesi 15 Eyll 1919 - Temsil Heyeti, Trk Milletinin yetkili makam olarak ilan edildi 7 Aralk 1920 - Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya yerlemesi ve bu ehri milli harekatn merkezi yapmas 23 Nisan 1920 - Ankara'da Byk Millet Meclisinin trenle almas ve bu meclise bakan seilmesi 20 Ocak 1920 - "Egemenlik Kaytsz, artsz Milletindir" idare usul halkn mukadderatn bilfiil elinde tutulmas esasna dayanr, kaytlarn tayan ilk demokratik Anayasay Meclise kabul ettirmesi. 5 Austos 1921 - lerleyen Yunan Taarruzu karsnda T.B.M.M. O'na Bakumandanlk grevini verdi. 19 Eyll 1921 - Sakarya Zaferinden alt gn sonra T.B.M. Meclisinin kard bir kanunla Mareallik rtbesi ve Gazilik unvan verildi. 27-28 Eyll 1922 - Gecesi byk taarruz savann planlarn hazrlad. 26 Austos 1922 - Cumartesi sabah Kocatepe'den byk taarruz emrini verdi. 30 Austos 1922 - Dumlupnar'da ate hatlar arasnda idare ettii Bakomutanlk Meydan Muharebesini kazand. 1 Eyll 1922 - Muzaffer Trk Ordularna "LK HEDEFNZ AKDENZDR LER" emrini verdi 10 Eyll 1922 - Halkn lgnca alklar arasnda zmir'e girdi 2 Ekim 1922 - Ankara'ya dnlerinde esiz merasimle karlanmlardr 1 Kasm 1922 - Saltanatn kaldrlmasn temin eden Kanunu Meclis karsnda mdafaa kabul ettirmitir 29 Ekim 1923 - 20:30 da "CUMHURYET" ilan edilmi ve Trkiye'nin ilk Cumhurbakan seilmitir 3 Mart 1924 - Cumhuriyet rejiminin Trkiye'de kkleip yerlemesi iin art olan hilafetin kaldrlmasn salamtr. Ayn yl ierisinde medreseleri kapattrarak milli eitim alanndaki birlii salama yolunu amt. Gene bu suretle laik ve modern esaslara gre eitim ve retim yapan messeselerin kurulmasna zemin hazrlamtr. 1 Mays 1924 - Orta an dini hukuk geleneklerine gre alan er'iye mahkemelerini kaldrd 26 Austos 1924 - Milli sermayeyi oaltmak zel teebbsleri tevik ederek kurmak ve Trk bankacln gelitirmek amacyla Bankasn kurdu. 5 Mays 1925 - Memlekette modern iftilii gelitirmek maksadyla yaplacak teebbslere bir rnek olmak zere kendi parasyla bir Orman iftliini kurdurdu 1925 - Tekke, zaviye ve trbelerin kapatlmas ile ilgili kanun kabul edilerek batl inan ve taassup yataklar ortadan kaldrld 25 Aralk 1925 - Medeni kyafeti getirdi 26 Aralk 1925 - Miladi takvim ve modern saat lsn deitiren kanun kabul edildi 17 ubat 1926 - Trk Medeni Kanununun kabul edilmesiyle Trk milleti mmet devrinden ada medeniyete geirildi 1 Kasm 1928 - karlan bir kanunla Trk Milletinin kolayca okuyup yazmasn temin edecek olan yeni Trk alfabesi kabul edildi. 12 Temmuz 1932 - Yzyllardan beri ihmal edilmi olan Trk dilini gelitirmek ve bu gelimeyi kolaylatrmak iin lzumlu grd Trk Dil Kurumunu meydana getirdi 1934 - Ylnn kasm aynda Trk kadnna siyasi haklar tanyan yasa karld. 24 Kasm 1934 - Hayat boyunca Trk Milletine yapt esiz hizmetler gz nne alnarak her Trk vatandann bir soyad ald srada T.B.M.M. O'na ATATRK soyadn verdi. 1934 - Avrupa'da ba gsteren siyasi buhran karsnda Balkan Antantnn kurulmasnda en nemli rol oynad. 1936 - Montr Antlamas ile boazlarn tahkiminin salanmasn temin etti. 1936 - Sadabat Paktyla memleketimiz iin gerekli gvenlik tedbirlerinin alnmasnda nazm rol oynad. 4 Temmuz 1938 - Trkiye'nin ayrlmaz bir paras olan Hatay'n bamsz bir Trk devleti olmasn salamt ki bu vatan paras lmlerinden sonra Anavatan'a katlmak imkann bu sayede buldu. 1938 - Yurt iinde her zaman yapt inceleme gezilerinin birinde hastalanm bu rahatszl Mays ayna kadar srmt. 5 Eyll 1938 - Saraya gizlice artt bir notere vasiyetnamesini yazp vermiti. 16 Ekim 1938 - Gittike arlaan hastal karsnda gnlk raporlar neredilmesine balanmt. 8 Kasm 1938 - Gn durumu ok arlam ve neredilen rapor zerine btn yurdu ar bir ac kaplamt. 10 Kasm 1938 - Gn nihayet korkun sonu btn aclyla gereklemi, Atatrk perembe sabah saat 9.05'te hayata gzlerini yummutu.
Prof. Arthur Kampf
Prof. Arthur Kampf, Atatrk
Nazmi Ziya Gran
Nazmi Ziya Gran
brahim all
brahim all, Atatrk, 1934
Feyhaman Duran
Feyhaman Duran, Atatrk, 1934.
Hayri izel
Trk ressam Hayri izel
Vilhelm Victor Krausz
Avusturyal Vilhelm Victor Krausz
1
© Tm haklar tablo.net.tr sitesine aittir
Web Tasarm Garantimedya